Program republikánů v roce 1993

Teze Návrhu

    KOMPLEXNÍHO  A  DLOUHODOBÉHO PROGRAMU

    Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa

        k obnově naší země a jejímu ekonomickému, kulturnímu i politickému povznesení

Z každodenní zkušenosti by se mohlo zdát,že po tolika letech „budování „ různých  a vždy jedině správných –socialismů,kapitalismů a jiných ismů je už vše v naší zemi zničeno a rozkradeno.Částečně máte pravdu,Přesto si troufáme tvrdit,že ještě není pozdě,že naše země a naši lidé mají mnoho sil znovu se vzchopit.Rozhodně není pozdě,ale chce to změnu. Přechod od plánovitého řízení k tržní ekonomice nemůže být chápán jako cíl. Cílem je zajistit nejvyšší možnou životní úroveň občanů a spokojený život.Celý společenský přechod musí být komplexní po stránce ekonomické, sociální, politické, kulturní i ekologické.

Ekonomika

1.  Zásadní omezování zásahů státu do ekonomiky,snížení podílu státního rozpočtu na hrubém národním produktu. Zpracovávat strategii průmyslové,zemědělské,energetické i sociální politiky tak,aby dlouhodobá koncepce umožnila provázaný rozvoj.

2.  Vytvořit výhodné podmínky pro rozvoj domácího kapitálu a nasměrovat jej do investiční činnosti.

3.  Dosažení konvertibility měny prostřednictvím konkurenceschopnosti naší produkce.

4.  Zastavení výprodeje národního majetku – vždy musí mít přednost naši občané.

5. Důsledné rozlišení čistých a špinavých peněz.Zpětné prokazování původu peněz použitých v privatizaci(aukce,IPF apod.) a to k 17.11.1989.

6. Nezbytně nutné útlumové programy rozložit na období 10-15 let tak, aby souběžně mohly být v témže regionu rozvíjeny nové obory,do kterých budou přecházet rekvalifikovaní pracovníci (doly, hutě, zbrojní výroba).

7.  Zavést systém zaměstnaneckého spoluvlastnictví a spoluvlastnictví obcí k podnikům na jejich území.K překonání krize zahájit systém veřejných prací,které by daly práci a plat občanům a naši zemi do pořádku.

8.  Osvobodit od daní úroky z vkladů.

9.Důsledně dbát na vyplácení odstupného pro zaměstnanců.

Podnikání

1. Vytvořit podmínky pro vyvážený poměr mezi veřejným,státním a soukromým sektorem. Vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj domácích a národních vlastníků a podnikatelů.

2.  Do počátku podnikání poskytnout daňové prázdniny po dobu 3-5 let a snadno dostupné a dlouhodobé úvěry se státní zárukou.Výrazně snížit daňové zatížení.

3. Zavést systém odpisů z daní v případě investic, zaměstnávání invalidních spoluobčanů, sponzorování vzdělání,kultury a sportu.

4.  Nižší daně pro podnikatele zabývající se výrobní činností.

5. Vytvořit podmínky pro poskytování dlouhodobých úvěrů s nízkými úroky.

6. Odstranit nerovnost mezi občanem začínajícím podnikat s prázdnýma rukama a podvodníky užívajícími kapitálu nejasného původu prokazováním původu peněz.

7. I po případném krachu podnikatele zaviněném nekalou konkurencí nebo nevyhovujícími právními normami a likvidační politikou peněžních ústavů umožnit změnou předpisů a snížením daňového zatížení jeho nový start.

Zemědělství

1. Na prvním místě zajistit dostatečnou výrobu potravin jako záruku suverenity státu.

2. Poskytovat dotace a státem garantované výkupní ceny oznamovat sezónu dopředu. Tím umožnit nejen přizpůsobení se producentů,ale i pronikání na zahraniční trhy.

3. Chránit naše producenty ochrannými cly.

4. Vytvořit stejné podmínky pro různé formy podnikání v zemědělství: družstva vlastníků, nájemci půdy, jednotlivě hospodařící.

5. Zpracovat dlouhodobou koncepci rozvoje zemědělství schválenou parlamentem.

Sociální oblast

Sociální a zdravotní péče musí být komplexní a od narození provázet občana celý život.

Proto požadujeme:

 1. 6-ti letou mateřskou dovolenou.
 2. Pokud je dítě v nemocnici,má jeden z rodičů právo společného pobytu.
 3. Pravidelné zvyšování přídavků na děti.
 4. Zvýšení nástupních platů a daňové úlevy pro rodiny s dětmi.
 5. Vzhledem k velkému počtu neúplných rodin vytvořit podmínky pro jejich rovnocenné postavení  po stránce morální i materiální.
 6. Vyčlenit 30 % bytového fondu jako sociálního pro příjmově nejslabší část populace.
 7. Posílit ochranu nájemníků.
 8. Podporovat stavební spoření a zavést další formy podpory individuální bytové výstavby.
 9. Průběžné zvyšování všech příjmů (mzdy, důchody, invalidní důchody) v závislosti na růstu cen.
 10. Důchodcům nechat všechny současné úlevy (kategorie, deputáty apod.).
 11. Po dosažení výše mezd srovnatelných s vyspělými zeměmi zavést možnost předčasného odchodu do důchodu. Důchody by měly dosahovat 90% průměrného platu.
 12. Zajištění odpovídající zdravotní péče pro všechny občany.
 13. Vybudovat systém zdravotního pojištění vycházející z různých forem pojištění a konkurence mezi pojišťovnami,aby se zabránilo monopolu Všeobecné zdravotní pojišťovny a z toho vyplývajícího růstu cen a  byrokratického plýtvání.
 14. Státní dotace do zdravotnictví,komunální hygieny a epidemiologie.
 15. Rozvoj soukromých lékařských prahí na všech úrovních.

Vzdělanostní úroveň národa,věda,výzkum a kultura

Ekonomika a zemědělství nás živí,ale teprve vzdělání a kultura z nás činí národ.

 1. Povinná školní docházka.Bezplatné vzdělání zajišťované státem na všech úrovních.
 2. Podmínky pro rozvoj soukromých i církevních škol pro děti majetných občanů za jejich peníze.
 3. Stipendia,sociální podpora a dlouhodobé bezúročné půjčky  se státní zárukou pro sociálně slabší studenty vysokých škol.
 4. Státní podpora a garance vědy a výzkumu.
 5. Státní podpora nekomerční kultury a uchování památek a kulturního dědictví.
 6. Zákaz vývozu a prodeje národních kulturních památek.

Sport a tělovýchova

 1. Jejich rozvoj je podmínkou pro zdravý vývoj populace a zaslouží si pozornost a péči společnosti a státu.
 2. Vytvořit  podmínky pro daňové úlevy sponzorů.

 Bezpečnost

 1. Vydat kvalitní a jednoznačné zákony upravující činnost policie.Umožnit jí rychlé a odpovídající zásahy.
 2. Zajistit materiální i finanční vybavení policie.
 3. Znovuzavedení trestu smrti za zvlášť  zavrženíhodné trestné činy.
 4. Dořešit otázku nepřizpůsobivých občanů -mj znovuzavedením domovského práva a odbouráním neoprávněných výhod.
 5. Zabránit přílivu uprchlíků ze třetích zemí ostrahou hranic a přísnými  zákony pro udělování azylu a občanství.
 6. Přísné tresty za pašování a prodej drog.
 7. Ochrana osobních údajů o občanech a přísná kontrola zpravodajských služeb.

 Armáda

 1. Vyhlásit neutralitu a tím odmítnout vstup do NATO.
 2. Vybudování malé profesionální armády, která by neúměrně nezatěžovala státní rozpočet k zajištění suverenity státu.
 3. Zrušení všeobecné branné povinnosti.

 Politika

 Vybudovat ČR takřka od základů jako úplně nový stát,protože předpokládané nástupnictví po Československé republice se nekoná.Navážeme přitom na to nejlepší z celé historie Československa od roku 1918.

 1. Politika nesmí být prostředkem ke zbohatnutí.

Proto: – snížit počet ministrů vlády na sedm

–   snížit platy poslanců a ministrů o 60% (Vzhledem k tomu,že se nepodařilo

–  dosáhnout snížení platů u všech poslanců již v tomto volebním období,poslanci SPR-RSČ se vzdali části svého platu a takto získaná částka je používána na dobročinné účely).

–   člen zákonodárného sboru ani státní správy (poslanci,ministři,jejich náměstci atd.) nesmí podnikat

–   snížit počet poslanců na 150 a zrušit senát. Politika je především odpovědnost a služba národu.

 1. O všech důležitých záležitostech musí rozhodovat občané v referendu (vnitřní uspořádání,rozdělení a spojování zemí,ekologické problémy apod)
 1. Státní správu decentralizovat,rozbít monopol státního rozpočtu tak,aby bylo zcela jasné jak jsou používány peníze získané od občanů formou daní.
 1. Upravit Ústavu tak,aby vydržela alespoň 100 let a nemusela se přepracovávat při každé změně ve vládě.
 1. Zavést spolkové uspořádání.Dalšími články státní správy a samosprávy by měly být okresy a obce.
 1. Dořešit otázku rehabilitace v minulosti pronásledovaných a soudit osoby odpovědné za devastaci naší země od roku 1948 do dneška.
 1. Odmítnout jakékoliv jednání se Sudetoněmeckým Landsmaschaftem a ty politiky, kteří by jednali o návratu sudetských Němců, případně zrušení Benešových dekretů, odsoudit jako vlastizrádce.
 1. Vymoci od Spolkové republiky Německo náhradu za škody způsobené II.světovou válkou našim občanům (totální nasazení apod).
 1. Přezkoumat státní občanství udělená přednostně v letech 1989-1993 šlechtě a jiným osobám podezřelým z kolaborace s nacismem.

 Politika na úrovni obcí

 1. Vytvořit z obcí skutečně samosprávný celek.
 2. Většinu prostředků získaných z daní ponechat na úrovni obce, aby občané ze svých peněz měli také konkrétní prospěch.
 3. Přímou volbou starosty zajistit zásadní vliv občanů na chod obce.
 4. Přímou volbou náčelníka místní policie ovlivňovat i snižování kriminality.

Ekologie

 1. Státními prostředky včetně daňových úlev a spomocí zahraničního kapitálu urychleně řešit nejtíživější ekologické problémy.
 2. Zvýhodnit občany žijící v ekologicky postižených oblastech daňovými úlevami, kompenzací tepla, elektřiny, otopu.
 3. Zpřísnit zákony na ochranu životního prostředí.
 4. Ekologické problémy řešit systémově a vždy respektovat výsledky referenda v dané oblasti.

A jednu otázku,kterou čteme ve vaší tváři.Kde na to vzít?

Nemáme prostředky vládnoucí garnitury, ale ani ta nepublikuje státní rozpočet v plném rozsahu. Tedy jen stručně. 

Prostředků v naší zemi je dostatek,stačí pouze:

– zamezit státnímu plýtvání ve formě podpory bankrotářských OSN,UNESCO,Evropské banky pro obnovu a rozvoj,Mezinárodní měnový fond apod.(cca 10 miliard Kč)

– omezit státní byrokracii (zrušit 12 ministerstev atd. – cca 3 miliardy Kč)

– snížit horentní platy poslanců a státních úředníků od úrovně ředitele odborů výše (cca 3 miliardy)

– omezit výdaje na zbrojení a armádu (cca 13 miliard Kč)

– uvolnit část devizových rezerv zcela zbytečně ležících ladem jako rukojmí pro lepší vydíratelnost  naší země MMF (lze uvolnit 30 miliard Kč)

– vydat státní dluhopisy  ne na  pokrytí schodku způsobeného neschpností vlády,ale na obnovu např.infrastruktury.

O jak velké úspory jde si uvědomíme teprve ve srovnání s celkovou sumou, se kterou počítá rozpočet České republiky na rok 1994 – cca 380 miliard Kč.

Naše země bude opět ekonomicky a politicky silná a bude mít rozhodující vliv na osud nejen Evropy,ale celého kulturního světa. Z ekonomického a politického růstu naší země budou mít  prospěch naši občané. Svobodní a silní jedinci, občané naší země, budou svými úspěchy obohacovat svoji vlast. Vytvoříme důstojné podmínky:pro nejmladší, kteří představují budoucnost , a nejstarším jako projev úcty.